Αρχική σελίδα | Ερευνητική δραστηριότητα | Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
 

Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα

Erasmus + | KA2

SoundScapes
Το SoundScapes προτείνει μια καινοτόμο προσέγγιση STEAM με έμφαση στις τέχνες, όπου οι μαθητές σχεδιάζουν και χρησιμοποιούν ένα περιβάλλον ηχοποίησης, το οποίο μετατρέπει αριθμητικά δεδομένα (που σχετίζονται με τα σχολικά προγράμματα σπουδών) σε ήχο. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της δέσμευσης και των κινήτρων των μαθητών και στην προώθηση ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, όπου οι μαθητές διερευνούν επιστημονικά δεδομένα ακούγοντάς την μετατροπή τους σε ηχητικό σχεδιασμό ενώ επικοινωνούν και συνδέονται μεταξύ τους μέσω της παγκόσμιας γλώσσας που είναι η Μουσική. Το SoundScapes αναπτύσσει μια πλατφόρμα που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους μαθητές και διαμορφώνει ένα εγχειρίδιο-οδηγό με δραστηριότητες βασισμένες στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου.
31/12/2023 - 30/1/2026
Open Teach C-Hub
Το έργο Open Teach C-Hub προωθεί τις Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές και τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (OER) και ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς να γίνουν εκπαιδευτικοί σχεδιαστές του μαθησιακού περιεχομένου, μέσω της συνεργασίας. Η συστηματική δημιουργία εκπαιδευτικών πόρων υψηλής ποιότητας είναι το κλειδί για να επιτραπεί μια προσαρμοστική και εξατομικευμένη προσέγγιση του τυπικού προγράμματος σπουδών. Στο πλαίσιο του έργου Open Teach C-Hub, θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί στο οικοσύστημα Open Teach ένα πλαίσιο συνεργασίας και διασφάλισης ποιότητας OER. Το εκπαιδευτικό υλικό και οι εκδηλώσεις θα υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς να συν-σχεδιάζουν, να συν-δημιουργούν και να συν-αξιολογούν σχέδια μαθήματος και πόρους χρησιμοποιώντας μαθητοκεντρικές και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακές προσεγγίσεις.
1/10/2023 - 30/9/2026
EXPLORE - EXpeditionary Program for Learning OppoRtunities in analog space Exploration
The project invites students to participate in activities that simulate Moon or Mars environments, providing a hands-on experience of international space missions. The EXPLORE kit, specifically developed for this project, will encourage students to embrace their inner explorer and embark on a simulated mission to Mars. The kit will be integrated into formal educational settings, empowering educators to deliver STEAM-related content through innovative methodologies. The project will provide comprehensive training and support for educators to integrate the kit into their curricula and involve their classrooms in preparing for these captivating missions.
1/9/2023 - 31/8/2026
StAnD - StudenTs As plaNetary Defenders
The 36-month project brings the exciting subject of asteroids, comets, meteors and meteorites to the classroom using carefully prepared activities and experiments. The partners involved have joined their expertise in each one of these themes to design an integrated approach that will allow students to follow the journey of these cosmic visitors from the depths of space to our planet. StAnD will introduce a new trend of activities engaging students in their STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) curriculum. StAnD will produce a kit that will encourage students to work collaboratively and will engage them in the fields of science and technology, and enhance their interest in the STEM fields.
1/9/2023 - 31/8/2026
FSP - FoodSHIFT Pathways
Το έργο θα αναπτύξει ένα οικοσύστημα μάθησης, όπου οι μαθητές συναντούν καινοτόμες μαθησιακές εμπειρίες και θα υποστηρίζονται από επιστήμονες, με τρόπους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μελλοντικές ευκαιρίες σε ακαδημαϊκό, και επαγγελματικό επίπεδο. Το έργο θα: α) παράγει διαδραστικό ψηφιακό περιεχόμενο για υγιεινό και βιώσιμο Σύστημα Τροφίμων και Διατροφής, β) παρέχει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα κατάρτισης για τις σχολικές κοινότητες γύρω από το σύστημα τροφίμων και γ) αναπτύξει πλαίσιο επικύρωσης της αλλαγής της συμπεριφοράς των μαθητών προς ένα βιώσιμο και υγιεινό τρόπο ζωής.
1/9/2022 - 31/8/2025
SAFE FUTURE: Staying Active and Safe for our future in Mobility
Το SAFE FUTURE είναι ένα Erasmus+ KA2 project στο οποίο συμμετέχουν οκτώ οργανισμοί από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ουγγαρία, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς". Με την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ αυτών των οργανισμών, το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου ισχυρών συμπράξεων αφιερωμένων στην προώθηση της οδικής ασφάλειας, της κυκλοφοριακής αγωγής και της βιώσιμης κινητικότητας. Μέσω της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών και της ανταλλαγής πόρων, το έργο επιδιώκει να εμπνεύσει τη θετική αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς της νέας γενιάς, οδηγώντας τελικά σε ασφαλέστερες και πιο βιώσιμες πρακτικές κινητικότητας.
1/9/2022 - 31/8/2024
LeDS
Το LeDS προσέφερε ένα ολιστικό μαθησιακό ταξίδι για τους μαθητές, συνδυάζοντας τις καλλιτεχνικές ικανότητες των μαθητών με κρίσιμες τεχνολογικές, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Μέσα από εργασίες όπως ο προγραμματισμός κοστουμιών, η γνώση της χαρτογράφησης βίντεο και η ενορχήστρωση ειδικών εφέ, οι μαθητές εμβάθυναν σε διάφορες έννοιες και κλάδους, που εκτείνονται από τα μαθηματικά και τη φυσική μέχρι την υπολογιστική σκέψη και πολλά άλλα. Η εργαλειοθήκη LeDS δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν ψηφιακά ενισχυμένες παραστάσεις μέσω του STEAM, εστιάζοντας στα ηλεκτρονικά και τον προγραμματισμό με τον χειρισμό του ήχου, του φωτός και της κίνησης σε κοστούμια παραστάσεων
1/5/2022 - 30/11/2023
Distance learning positification: technostress relief and wellbeing (POSITIVE LEARN)
Η πανδημία οδήγησε στην επίσπευση του ψηφιακού μετασχηματισμού στα σχολεία. Καθίσταται, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη υπέρβασης των παραδοσιακών αντιλήψεων για τη σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή, ενίσχυσης των κινήτρων, της εμπλοκής, των θετικών συναισθημάτων και της ευημερίας στις ψηφιακές μαθησιακές εμπειρίες, για να μειωθούν οι ψυχικές ασθένειες (π.χ. άγχος, κατάθλιψη και ανησυχία) και να βοηθήσουμε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να παρέχει εργαλεία στους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία θετικών απόψεων, συναισθημάτων και κλίματος στις τάξεις κατά τον μετασχηματισμό της σχολικής εκπαίδευσης και την ανάκαμψη από την κρίση.
28/2/2022 - 27/2/2025
SEISMOLAB: Creating School Seismology Labs For the Development of Students’ Competences
Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών είναι επικεφαλής του έργου SEISMO – Lab, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Στο πρόγραμμα SEISMO – Lab, συμμετέχει κοινοπραξία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από χώρες με σημαντική σεισμική δραστηριότητα, πιο συγκεκριμένα οι χώρες αυτές είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Ρουμανία και Τουρκία. Το έργο SEISMO – Lab στοχεύει στη δημιουργία ενός συνόλου συμμετοχικών, διεπιστημονικών εκπαιδευτικών σεναρίων που υποστηρίζουν τους μαθητές στη βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, της δημιουργικότητάς τους και προωθούν μια στάση μάθησης με πράξη.
28/2/2022 - 27/5/2024
AMASE - Advanced Materials Science for Advanced STEM Education
AMASE wants to support teachers to bridge the gap between advanced technologies in the real world and STEM education in the classroom for students from 12-18 years old. It wants to enable the students to transfer STEM knowledge from the classroom into the real world of scientific research & technology and vice versa and hence enhancing the motivation of students for choosing STEM related subjects. This way students get insight in the real world of advanced research and its applications including 21st century challenges like sustainability, eliminating pollution, combating diseases. Moreover, the project plans to build long lasting relationships between researchers and educators that can be easily expanded to other scientific fields.
1/2/2022 - 31/1/2025
Up2DigiSchool - A viable pedagogical approach for digital school education based on the experience of Up2U
Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης της ψηφιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών που αναγνωρίστηκαν στο προηγούμενο έργο Up2U και τις υπάρχουσες λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες, το έργο αυτό θα βοηθήσει τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς παρέχοντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία ενσωματωμένα στην πλατφόρμα μάθησης Up2Digischool που αντιστοιχούν στις εξελισσόμενες ανάγκες των σχολείων, ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτικών και ένα “MOOC” με θέμα "Προσεγγίσεις στην ψηφιακή μάθηση" ως μία ευκαιρία ανοικτής μάθησης που προωθεί καινοτόμες διδακτικές πρακτικές.
1/2/2022 - 31/1/2025
CLiCPoLiT - Climate Action and Light Pollution Threat
The goal of the project is to engage students and the society in environmental and climate change activities to raise awareness and strengthen responsible citizenship. Incorporating the terms of climate change, urban sustainability and light pollution into the curriculum requires systemic thinking and interdisciplinary approaches, demanding in parallel for pedagogical innovations that provide interactive, experiential, transformative, and real-world learning. In light of these challenges, the CliC-PoLiT project aims to design, implement, and evaluate blended innovative educational approaches and digital tools that provide interactive, experiential, transformative, and real-world learning, towards a specific issue.
1/11/2021 - 31/10/2024
Discovery Trail
Το έργο Discovery Trail απευθύνεται σε ειδικούς από διαφορετικούς κλάδους (εκπαιδευτική ψυχολογία, εκπαίδευση, οικολογία, ψηφιακές τεχνολογίες) και χώρες (Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Αυστρία) που στοχεύουν στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Παράλληλα, στοχεύει στη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σχετικά με την κατανόηση των μαθητών και εκπαιδευτικών για σύνθετα περιβαλλοντικά θέματα (π.χ. βιοποικιλότητα, κλιματική αλλαγή, λύσεις βασισμένες στη φύση) και πώς μπορεί να υποστηριχθεί καλύτερα η ανάπτυξη γνώσεων με τη χρήση του ψηφιακών μέσων μάθησης. Ένα τέτοιο καινοτόμο εργαλείο αποτελεί η πλατφόρμα Avastusrada (www.avastusrada.ee/en) που στην ουσία αποτελεί ένα πλήρως ψηφιοποιημένο διαδραστικό περιβάλλον εκμάθησης διαφορετικών θεματικών για τη βιοποικιλότητα και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
1/11/2021 - 31/10/2024
Co-MAP - Collaborative, Community Mapping of Young People’s Learning Experiences During COVID-19
Η κύρια έμφαση όλων των προσπαθειών της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ΕΕ ήταν η ένταξη. Η επιδημία του Covid-19 δημιούργησε μια άνευ προηγουμένου απειλή για αυτή τη φιλοδοξία, αναδεικνύοντας τις υπάρχουσες ανισότητες και δημιουργώντας νέες ευπάθειες, καθώς οι κοινότητες αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις ξαφνικές, πρωτοφανείς αλλαγές στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Η UNESCO έχει εντοπίσει ευρείες, δυσμενείς εκπαιδευτικές, κοινωνικές, υγειονομικές και οικονομικές συνέπειες για τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, όπως "σύγχυση και άγχος για τους εκπαιδευτικούς", καθώς και την απροετοιμότητα των γονέων για την εξ αποστάσεως και κατ' οίκον εκπαίδευση.
30/6/2021 - 29/6/2023
LaSciL: Large Scientific Infrastructures enriching online and digital Learning
Το πρόγραμμα “LaSciL”, εντοπίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί και αναγνωρίζοντας την ελλιπή παρουσία της αστρονομίας στα Αναλυτικά Προγράμματα των χωρών της Ευρώπης, προσπαθεί να ενσωματώσει την αστρονομία και τα ρομποτικά τηλεσκόπια στη σχολική εκπαίδευση χρησιμοποιώντας εργαλεία που άπτονται της διαδικτυακής μάθησης. Μαθητές από όλη την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν ένα δίκτυο ρομποτικών τηλεσκοπίων, το οποίο συμπεριλαμβάνει το Αστεροσκοπείο της Ελληνογερμανικής Αγωγής, το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα και 21 ρομποτικά τηλεσκόπια που ανήκουν στο “Faulkes Telescope Project”. Εκπαιδευτικοί και μαθητές συνδέονται ζωντανά με μεγάλα ρομποτικά τηλεσκόπια σε μακρινές χώρες, πραγματοποιώντας τις δικές τους αστρονομικές παρατηρήσεις, επεξεργάζονται τις εικόνες που λαμβάνουν και καταλήγουν σε συμπεράσματα για τα ουράνια αντικείμενα.
30/6/2021 - 29/6/2023
Digi-Science
To Digi-Science έχει ως στόχο να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους να ετοιμάσουν και να υλοποιήσουν υψηλής ποιότητας μαθήματα για τους μαθητές τους στις περιπτώσεις της εξΆ αποστάσεως/διαδικτυακής διδασκαλίας ή και σε περιπτώσεις υβριδικής διδασκαλίας (εξΆ αποστάσεως και δια ζώσης), κυρίως με τον πειραματισμό με εικονικά και απομακρυσμένα εργαστήρια μέσα σε ένα σαφές και σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Το εκπαιδευτικό πλαίσιο που προτείνει το παρόν πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με κύριο στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών καλλιεργώντας παράλληλα τις έννοιες της ισότητας, της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας. Για να επιτύχει τους στόχους του το έργο κάνει διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς α) το Digi-Science Teachers' Online Workroom έναν ψηφιακό χώρο σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς μέσα στον οποίο μπορούν να βρουν υλικό κατάρτισης για το εκπαιδευτικό πλαίσιο του έργου, πηγές και υλικό για την σωστή χρήση ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση καθώς και υλικό κατάρτισης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μαθημάτων σε εξΆ αποστάσεως/διαδικτυακά και υβριδικά πλαίσια διδασκαλίας, β) μια συλλογή 20 δραστηριοτήτων γύρω από τις φυσικές επιστήμες με χρήση ψηφιακών εφαρμογών με ιδιαίτερη έμφαση στην εξΆ αποστάσεως διδασκαλία, γ) μια συλλογή εκπαιδευτικών βίντεο που περιλαμβάνουν επιδείξεις, οδηγίες και παραδείγματα που μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές στην αυτόνομη υλοποίηση πειραμάτων δ) οδηγίες και υλικό κατάρτισης για τη δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο και ε) εργαλεία αξιολόγησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές που εστιάζουν στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και της συν-εργατικότητας.
1/6/2021 - 31/5/2023
Playing with Protons Goes Digital
Το έργο 'Playing with Protons Goes Digital' ανταποκρίθηκε στις ανάγκες που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 στον τομέα της εκπαίδευσης, επικεντρώνοντας την προσοχή του στη βελτίωση των εκπαιδευτικών εμπειριών στον τομέα των φυσικών επιστημών. Διερευνώντας τη χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας (AR), το έργο δημιούργησε ένα περιβάλλον μάθησης STEAM που συνδύαζε διαδραστικότητα τόσο για τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς, επιτρέποντάς τους να γίνουν δημιουργοί AR περιεχομένου. Το έργο είχε ως στόχο τη μεταμόρφωση των σχολείων σε ψηφιακά έτοιμα κέντρα καινοτομίας, τα οποία να λειτουργούν ως πυρήνες καινοτομίας, ενσωματώνοντας εκπαιδευτικές εμπειρίες από τον τομέα των φυσικών επιστημών, τόσο τυπικές όσο και άτυπες.
1/6/2021 - 30/11/2023
UDL-BOE
Την άνοιξη του 2020, τα σχολεία σε όλη την Ευρώπη έκλεισαν λόγω της πανδημίας του Covid-19. Ερευνητικές εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εντόπισαν πολλά ζητήματα που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί κατά την ταχεία μετάβαση στην διαδικτυακή διδασκαλία. Μια έρευνα σε 720 Ιρλανδούς εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας που διεξήχθη από την ομάδα του Trinity College Dublin ανέφερε ότι η ενασχόληση των μαθητών (με την εκπαίδευση) μειώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Τα ευρήματα επίσης υπογραμμίζουν μείωση στις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων όπως η συνεργασία και η επικοινωνία.
1/5/2021 - 30/4/2023
Design-CT
Το έργο Design-CT υποστηρίζει εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ψηφιακών ικανοτήτων να γίνουν δημιουργοί και σχεδιαστές των δικών τους ψηφιακών ή μη μαθημάτων. Το οικοσύστημα του Design-CT προσφέρει ένα έξυπνο εργαλείο συγγραφής που υποστηρίζεται με ενσωματωμένα διδακτικά κιτ, παιδαγωγικών προτύπων, σεναρίων μαθήματος, εφαρμογών, εργαλείων και πόρων για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν εύκολα τα ψηφιακά τους μαθήματα και δραστηριότητες. Το οικοσύστημα προσφέρει υποστήριξη στο σχεδιασμό και προτείνει μαθησιακό περιεχόμενο, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να επικεντρώσουν το χρόνο και την προσπάθειά τους σε αυτό που κάνουν καλύτερα… να καθοδηγούν το μαθησιακό ταξίδι των μαθητών τους.
1/4/2021 - 31/7/2023
The re-engineer of e-learning procedures to effectively protect students’ personal Data (e-Privacing)
Το έργο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της χρήσης ψηφιακών μέσων στο εκπαιδευτικό σύστημα των χωρών της ΕΕ, ενώ παράλληλα προτείνει μια ολιστική προσέγγιση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας οδικός χάρτης για τεχνολογικές λύσεις συμβατές με τον ΓΚΠΔ στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης και να εκπαιδευτούν οι χρήστες αυτών των πλατφορμών, ώστε να σέβονται τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και να αποφεύγονται οι παραβιάσεις δεδομένων. Το κύριο αντικείμενο του έργου δεν είναι να εντοπίσει τα τεχνολογικά κενά ασφαλείας των πλατφορμών, αλλά να επισημάνει τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στη χρήση τέτοιων εφαρμογών.
1/4/2021 - 31/3/2023
eROBSON: The Educational Robotics at Schools Online with Augmented Reality
Το eROBSON προτείνει μια νέα προσέγγιση παροχής εργαστηριακών μαθημάτων. Η προσέγγιση έχει χαμηλό κόστος υλοποίησης, είναι εύκολη στην υιοθέτηση και έχει μηδενικό κίνδυνο μετάδοσης του COVID19 ή άλλων ιών. Η προσέγγιση προτείνει τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας για την προσομοίωση του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού και την πρακτική αλληλεπίδραση με αυτόν. Η Επαυξημένη Πραγματικότητα είναι μια τεχνολογία που ενισχύει την ανθρώπινη αντίληψη με πρόσθετες, παραγόμενες από υπολογιστή αισθητηριακές εισροές για τη δημιουργία μιας νέας εμπειρίας χρήστη. Το έργο αναπτύσσει μια επαγγελματική κοινότητα στη διασταύρωση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της επαυξημένης πραγματικότητας.
1/4/2021 - 31/12/2023
TheDexterLab
Το έργο DexterLab στοχεύει στην παροχή πειραμάτων DIY για τη διατήρηση της επιστημονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως μάθησης κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19. Λόγω της πανδημικής κρίσης, οι περισσότερες χώρες έχουν στραφεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέσο παροχής υπηρεσιών συνεχούς εκπαίδευσης. Για τους εκπαιδευτικούς, αυτή η κατάσταση απαιτεί να εκτελέσουν μια σύνθετη, προσαρμοστική και μετασχηματιστική πρόκληση, για την οποία δεν υπάρχει προκαθορισμένη καθοδήγηση για την κατάλληλη εφαρμογή συνεχών δραστηριοτήτων.
1/4/2021 - 31/3/2023
NEXT STEP
Οι δραστηριότητες που εμπλουτίζουν την διδακτική φαρέτρα, ενός δημιουργικού και καινοτόμου σχολείου καθορίζουν και το στίγμα του στην εκπαιδευτική του προοπτική. Μια πλούσια σειρά εκπαιδευτικών πρακτικών αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της σχολικής τάξης του αύριο που εντάσσει τις Τέχνες σε μια συνεκτική μεθοδολογία με επίκεντρο την επιχειρηματική σκέψη και το σχεδιασμό στην επίλυση προβλημάτων. Ένα σχολείο δημιουργικό και καινοτόμο μετέχει στο όραμα του STEAM IDEAS’ square, έναν κοινό τόπο συνάντησης σχολείων όπου το Θέατρο μπορεί να συνομιλεί με τις Επιστήμες, η Μουσική με την ηχοποίηση και την ψηφιακή αφήγηση. Το έργο βοήθησε τους εκπαιδευτικούς να πραγματοποιήσουν το επόμενο βήμα μετατρέποντας το σχολείο σε έναν εξωστρεφή κόμβο καινοτομίας STEAM.
1/3/2021 - 28/2/2023
SAILS: Safe & Autonomous Internet-based Learning Strategies
The current greatest health crisis has radically changed the way we relate to each other. Face-to-face interaction has been reduced massively and it is increasingly common to communicate, learn and teach through a screen. In this rough sea, we aim to provide clear guidelines for “sailors” to deploy or retract their “sails” when necessary. The aim of this project is to provide students, teachers, schools leaders and families with tools to make appropriate decisions in learning, communication and socialising online. The SAILS project will develop a fictitious social network in to order to explore potentially dangerous scenarios. This network will be used as a social sandbox where different automated profiles (social bots) will behave inappropriately and interact with fictitious profiles created by the students. Through the interaction with these social bots, we aim to empower students to understand which behaviors are inappropriate or unsafe. For more information visit: https://sailsproject.eu/
1/3/2021 - 28/2/2023
IPinSTEAM - Empowering innovation in STE(A)M through IP awareness
Το έργο IPinSTEAM στοχεύει στην προώθηση εννοιών και πρακτικών που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία και πιο συγκεκριμένα στην εκπαίδευση STEAM, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτές σε όλα τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το έργο αναπτύσσει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πακέτο που επικεντρώνεται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να διευκολύνει την ενσωμάτωση και ενσωμάτωση των εννοιών και πρακτικών που σχετίζονται με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα προγράμματα σπουδών STEAM. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και η ενσωμάτωση τους μέσω του σχολικού προγράμματος σπουδών μπορεί να προωθήσει και να προστατεύσει όλες τις μορφές δημιουργικότητας, από την καινοτομία έως την εφεύρεση και την ανακάλυψη.
1/11/2020 - 31/10/2022
Schools Go Green
Ένα έργο που στοχεύει στην εκπαίδευση, την υποστήριξη και την ευαισθητοποίηση μαθητών και δασκάλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν την προστασία του Περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Στα πλαίσια λοιπόν των δράσεων του προγράμματος Erasmus+, το έργο Schools Go Green είναι συσχετισμένο με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στοχεύοντας στην ανάδειξη της Ολοκληρωμένη Σχολικής Πράσινης Πολιτικής που επικεντρώνεται σε 8 βασικές ικανότητες οι οποίες σχετίζονται με την προώθηση των πράσινων δεξιοτήτων. Κύριος στόχος και ομάδες ενδιαφέροντος του έργου, είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές (6 – 12 χρονών) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να μπορούν να διδάξουν και να διδαχθούν ουσιαστικά για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, καλλιεργώντας ένα αίσθημα ευθύνης και σεβασμού στο περιβάλλον από πολύ μικρή ηλικία. Το έργο Schools Go Green στοχεύει στα παρακάτω αποτελέσματα: i) στη δημιουργία της Ανοιχτής Διαδραστικής Πλατφόρμας Go Green με όλο το εκπαιδευτικό υλικό του έργου καθώς και την Εφαρμογή για κινητά για την καταγραφή και εκτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κάθε σχολείου, ii) στην υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Πακέτου Go Green σε συνδυασμό με το Οικολογικό Γλωσσάρι και τέλος, iii) στην Εργαλειοθήκη του Go-Green για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προκειμένου να «χτίσουν» τις δικές τους βέλτιστες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στο δρόμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
1/10/2020 - 31/3/2023
Adventure in AI - Developing Children’s AI Literacy (2ΑΙ)
Το ευρωπαϊκό έργο "Adventure in AI" χρησιμοποιεί μια παιγνιώδη προσέγγιση, για να αυξήσει τον εγγραμματισμό των μαθητών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, να ευαισθητοποιήσει και να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με τις κατάλληλες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν τα θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης στην τάξη και σε άλλα περιβάλλοντα. Το ψηφιακό παιχνίδι θα είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που θα παρέχει ένα ουσιαστικό πλαίσιο στο οποίο οι μαθητές, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών ή αυτόνομα, θα μπορούν να μάθουν για την Τεχνητή Νοημοσύνη σε ένα ασφαλές και παιγνιώδες περιβάλλον. Προωθεί τη βασική κατανόηση του τι είναι και πώς λειτουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, το ρόλο που διαδραματίζει στην καθημερινή μας ζωή (και στη ζωή των παιδιών ειδικότερα), τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που εγκυμονεί και τον πιθανό αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας και σε άλλους τομείς της κοινωνίας.
1/9/2020 - 31/8/2023
ASSESS - Empowering Teachers to Design Innovative Assessment Tools in a Digital Era
Γιατί αξιολογούμε τους μαθητές μας; Τι προστιθέμενη αξία προσφέρει αυτή η αξιολόγηση τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς; Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αξιολόγηση για να τονώσουμε τη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη; Μπορεί η αξιολόγηση να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και της πρακτικής των εκπαιδευτικών;
Το ASSESS είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από τo πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει να απαντήσει αυτές και πολλές ακόμη ερωτήσεις σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών καθώς και στη δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου αξιολόγησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Το έργο προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μια εργαλειοθήκη ψηφιακών και αναλογικών εργαλείων για την αξιολόγηση των μαθητών με καινοτόμο τρόπο και μια ψηφιακή εφαρμογή που συγκεντρώνει αυτά τα εργαλεία. Οι εκπαιδευτικοί θα βρουν επίσης ένα διαδικτυακό μάθημα που θα τους διδάξει όχι μόνο πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία του ASSESS, αλλά και πώς να σχεδιάζουν και να δημιουργούν τα δικά τους καινοτόμα εργαλεία αξιολόγησης.
1/9/2020 - 31/8/2023
DiSTARS - Students as Digital Storytellers: a STEAM approach to Space Exploration
DiSTARS aims to test a synchronised integration of Art and STEM in the primary curriculum, simulating the ways in which subjects naturally connect in the real world. Combining scientific inquiry with artistic expression (e.g. visual and performing arts), storytelling, and by using existing digital tools (such as the DiSTARS storytelling platform) along with AR and VR technology, the project aims to capture the imagination of young students and provide them with one of their early opportunities for digital creative expression.
1/9/2020 - 31/8/2023
FabCitizen
The main goal is to enable schools, in particular teachers, parents and pupils, to participate in high quality citizen science projects in both curricular and extracurricular contexts. Citizen Science in education has the goal to involve citizens in different types of science projects, in particular to 1) improve engagement and 2) to increase research capacities, e.g. by shared data collection. Even though the European Association for Citizen Science has clear guidelines and support mechanisms, many CS projects are not taken seriously. This is the main starting point for the FabCitizen project: We aim at providing tools to increase the quality of CS projects, in particular in schools. For this purpose, we will integrate FabLabs as the main educational environment as they can provide both, technological as well as methodological expertise.
1/9/2020 - 31/8/2023
FRONTIERS
Το έργο FRONTIERS συνδυάζει την έρευνα αιχμής στο χώρο της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, της Αστροσωματιδιακής Φυσικής, Φυσικής Βαρυτικών Κυμάτων, Κοσμολογίας, Αστροφυσικής, Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πιλοτικής Εφαρμογής σε Μεγάλη Κλίμακα με στόχο να φέρει τις τελευταίες ανακαλύψεις στο χώρο της Σύγχρονης Φυσικής στη σχολική τάξη. Η διαδικασία αυτή έχει ως σκοπιμότητα το να εισαγάγει τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε έννοιες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για τη ζωή μας και για την κατανόηση του κόσμου, με τρόπο μεθοδικό και σχηματίζοντας συνδέσεις με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των συμπεριλαμβανομένων τάξεων. Παράλληλα, το FRONTIERS αποσκοπεί στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών σε ζητήματα έρευνας αιχμής από κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως και ως εκ τούτου στην προσωπική επαγγελματική ανάπτυξή τους και την ανάπτυξη της ταυτότητας του εκπαιδευτικού. Αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου είναι η συμμετοχή εκπαιδευτικών σε μια διεθνή κοινότητα επιστημόνων και εκπαιδευτικών για ανταλλαγή καλών πρακτικών πάνω στη θεματολογία του έργου FRONTIERS.
1/9/2020 - 31/8/2023
GOSTEAM: Cross-cutting geospatial & environmental STEAM instruments for the new generation
Το έργο GOSTEAM έχει ως απώτερο στόχο την ανάπτυξη βιωματικών μεθόδων εκπαίδευσης αναφορικά με τις επιστήμες της Γεωγραφικής Πληροφορίας και των Νέων Τεχνολογιών (Συστήματα Γεωγραφικής Πληροφορίας), της Χαρτογραφίας και των Περιβαλλοντικών επιστημών γενικότερα. Στόχος του προγράμματος είναι η διαμόρφωση της επόμενης γενιάς πολιτών μέσα από την ενίσχυση των Χωρικών και Περιβαλλοντικών τους δεξιοτήτων. Είναι γεγονός ότι στον 21ο αιώνα η έννοια της Χωρικής Σκέψης αποτελεί ένα συνονθύλευμα γνωστικών δεξιοτήτων που υποστηρίζουν τους νέους σε καθημερινά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον προσανατολισμό, την εύρεση της θέσης τους και την εύρεση βέλτιστων διαδρομών, στην εκτίμηση αποστάσεων, την ανάλυση χωρικών αλληλοσυσχετίσεων καθώς και στο να αναγνωρίζουν και να αναλύουν χωρικά πρότυπα και τάσεις στον γεω-χωρικό δυσδιάστατο και τρισδιάστατο χώρο. Στην εποχή των «Digital Natives», των ανοιχτών δεδομένων, της επιστήμης των πολιτών και των υπηρεσιών αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης, μία νέα κοινωνία αναδεικνύεται, αυτή των Χωρικά εγγράμματων Πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικό προσωπικό, πάνω απΆ όλα όμως στους ίδιους τους μαθητές προκειμένου να αναδείξουν τις ικανότητες και δεξιότητες τους ως προς την επίλυση χωρικών περιβαλλοντικών και μη- προβλημάτων.
1/9/2020 - 31/8/2023
IMTECH4ED: Immersive Technologies for Education
Το πρόγραμμα ImTech4Ed είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ στο οποίο ερευνητές, εκπαιδευτικοί και φοιτητές σχεδιασμού παιχνιδιών από τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Κύπρο συμβάλλουν στις πτυχές σχεδιασμού καθηλωτικών λύσεων. Το ImTech4Ed στοχεύει στη δημιουργία διεπιστημονικής και διεθνούς συνεργασίας μεταξύ φοιτητών, εκπαιδευτικών και ερευνητών. Βασίζεται στη συνέργεια μεταξύ διαφορετικών συνδεδεμένων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη δημιουργία γρήγορων, καθοδηγούμενων από τους σπουδαστές, δημιουργικών hackathons με στόχο την προτυποποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη immersive τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
1/9/2020 - 31/8/2023
Open Teach
The Open Teach project is advancing the research, evaluation, and implementation of quality open education resources and practices, and supporting educators to develop their digital competences profiles. The project offers a platform for teachers with focus on middle and secondary school STEAM subjects. The Open Teach platform offers online Courses with six modules on open education resources (OER) and open education practices (OEP) and enables the collection and assessment of at least 500 Resources (OER) by the Community of Practice (i.e. teachers taking the Courses).
1/9/2020 - 31/8/2023
InNature
Το έργο InNature συνδέεται με τη βιομιμιτική, μια προσέγγιση που υποστηρίζει ότι οι βιώσιμες απαντήσεις σε πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζονται σήμερα έχουν ήδη αναπτυχθεί από τη Φύση. Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει ότι πολλές λύσεις θα μπορούσαν να βρεθούν μέσω της προσομοίωσης των φυσικών προτύπων. Έτσι, το InNature στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προσέγγιση αυτή στη σχολική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών, των γονέων, των δασκάλων και των φορέων παροχής άτυπης εκπαίδευσης μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συνόλου δραστηριοτήτων που σχετίζονται με αυτήν την προσέγγιση καθώς και εκδηλώσεις. Το έργο InNature στοχεύει στα παρακάτω αποτελέσματα: i) ενίσχυση της αρχής της αειφορίας στα σχολεία για ολόκληρη τη σχολική κοινότητα, ii) ανάπτυξη νέων διδακτικών πόρων που θα χρησιμοποιηθούν εντός και εκτός της τάξης, iii) ενίσχυση των ικανοτήτων STEAM στη σχολική κοινότητα, iv) περισσότερη πληροφόρηση για τη βιωσιμότητα, v) πρόσβαση σε νέες και καινοτόμες μεθοδολογίες διδασκαλίας για εφαρμογή στα σχολεία και τέλος, vi) στην αναβάθμιση γνώσεων για λύσεις που βασίζονται στη φύση.
1/12/2019 - 31/1/2022
rAn: Raising Awareness on Natural Disasters
Το έργο rAn έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να αντιμετωπίσουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αναπτύσσοντας ένα παιχνίδι για την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τις φυσικές καταστροφές και την ετοιμότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο κύριος στόχος του παιχνιδιού θα είναι ο παίκτης να επιβιώσει από μια καταστροφή και να αναπτύξει μια ανθεκτική κοινότητα λόγω των περιοδικών γεωλογικών κινδύνων. Το παιχνίδι θα βασίζεται σε ένα δυναμικό σενάριο που θα υποστηρίζεται από διαδραστικά στοιχεία όπως κουίζ, γρίφους και μίνι παιχνίδια.
15/10/2019 - 14/1/2022
Inclusive environmental STEAM education with Online Labs (InSTEAM)
The InSTEAM project aims to create a series of learning resources that allow for more individualized, inclusive and personalized STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) learning. The goal is to establish pathways for inclusive, innovative and interdisciplinary environmental STEAM education that reduces disparities in access to and engagement with digital STEAM education.InSTEAM will be carried out with partners in Spain, Portugal, Cyprus and Greece, as the approaches and curricula are similarly suited to introduce innovative, digital and inclusive environmental STEAM education. The project will use the highly successful Go-Lab Ecosystem (www.golabz.eu) and its award-winning tools to create a series of inclusive and engaging STEAM lessons, as well as offer guidance to teachers on how to implement, adapt and even create lessons based on the principles of studentsΆ self-regulation, differentiation and other pedagogical principles.
1/10/2019 - 30/9/2021
BRIST: Building Research Infrastructure for School Teachers
Το BRIST απαντά σε ένα κεντρικό ερώτημα: "πώς υποστηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς ώστε να γίνουν ερευνητές εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες με τεκμηριωμένη πληροφόρηση;". Συνεπώς, το έργο απευθύνεται πρωτίστως σε εκπαιδευτικούς του σχολικού τομέα. Τα παραδοτέα του έργου θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς να έχουν πρόσβαση στην έρευνα, στους ακαδημαϊκούς ερευνητές και στους ερευνητές εκπαιδευτικούς, να μάθουν πώς να διεξάγουν έρευνα μικρής κλίμακας, να συνεργάζονται και να δημοσιεύουν την έρευνα, να υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς κατά τη συμμετοχή τους σε ισχυρή έρευνα μικρής κλίμακας στην τάξη.
1/9/2019 - 31/12/2022
Computational Thinking and Acting (CoTA)
Στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος " Computational Thinking and Acting " είναι η ανάπτυξη και η αξιολόγηση νέων διδακτικών και μαθησιακών εφαρμογών Τ.Π.Ε για την υπολογιστική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων στα δημοτικά σχολεία. Το έργο θα εμβαθύνει στην έννοια της αλγοριθμική σκέψης στον πραγματικό κόσμο και θα παρέχει ανοικτές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τον προγραμματισμό, συμπεριλαμβανομένου του υλικού για τους εκπαιδευτικούς και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, το έργο θα αναπτύξει παιδαγωγικά σενάρια για την ενσωμάτωση του προγραμματισμού σε διάφορα μαθήματα, μαζί με ένα παιδαγωγικό πλαίσιο δεξιοτήτων, εναρμονισμένο με τα εθνικά αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Γερμανίας και της Ελλάδας.
1/9/2019 - 31/8/2022
DOTS: Development of transversal skills in STEM
Pursuing the efficient teaching of science, technology, engineering, and mathematics (STEM) requires a continuous process of skill acquisition. The transition to becoming an effective professional entails much more than knowledge of content. It requires awareness and an effort to develop key professional skills necessary for success in any chosen career path. Transversal skills are personal competences that improve human performance, facilitate effective interactions, complement the technical requirements necessary to acquire and maintain employment. Teachers should play an important role in teaching and cultivating those transversal competences within the teaching of core subjects. he DOTS project aims at improving transversal skills in STEM through the use of innovative teaching approaches and methodologies. The specific objectives of DOTS are: Development of methods, materials and tools for the supporting of learning and teaching transversal skills; training teachers to implement the developed methods, tools and materials in their teaching practice; Evaluation of the applicability and usefulness of developed methods, tools and materials. For more info, visit https://www.dots-project.eu/
1/9/2019 - 31/8/2022
GSO4SCHOOL
Το GSO4SCHOOL δημιούργησε ένα δίκτυο μαθητών και εκπαιδευτικών που συνεργάστηκαν και ανέπτυξαν διαθεματικές δραστηριότητες στις επιστήμες και τις τέχνες, με βάση την ήδη υπάρχουσα πρωτοβουλία Global Science Opera. "Η Παγκόσμια Επιστημονική Όπερα για το Σχολείο: Leverage student' participation and engagement in science through art practices" (GSO4SCHOOL) συνέβαλε στην εμπλοκή μαθητών και εκπαιδευτικών σχολείων σε ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών κλάδων. Το GSO4SCHOOL ασχολήθηκε με την ποικιλομορφία στη σχολική εκπαίδευση, αναπτύσσοντας κοινωνικές, διαπολιτισμικές ικανότητες και ψηφιακό γραμματισμό στα οπτικοακουστικά μέσα, παρέχοντας μια καινοτόμο ολοκληρωμένη προσέγγιση.
1/9/2019 - 20/12/2022
LET'S STEAM - An educative platform based on MakeCode, CircuitPython & Scratch for creativity and participatory
Το έργο LET'S STEAM έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ευκαιριών προγραμματισμού για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τρόπο ώστε η εκμάθηση να έχει διεπιστημονική προσέγγιση όλων των επιστημών. Η διδασκαλία του προγραμματισμού συνήθως γίνεται με κλασικές μεθόδους που δεν σχετίζονται με τον σημερινό κόσμο και την ψηφιακή εποχή του, και επιπλέον τις περισσότερες φορές προσαρμόζεται σε πολύ τεχνικά προφίλ, αφήνοντας αρκετούς μαθητές πίσω, ειδικά κορίτσια, στον τομέα του προγραμματισμού. Σήμερα, πρέπει να μεταβούμε από την εκμάθηση κώδικα ως μεμονωμένο στοιχείο, να διδάξουμε πώς και σε τι μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε, να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.
1/9/2019 - 31/8/2022
POLAR STAR: Guiding the way towards STEAM through innovative learning approaches and contemporary science
To POLAR STAR σκοπεύει να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την πετυχημένη διδασκαλία του STEAM (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Επιστήμη των Μηχανικών, Τέχνες και Μαθηματικά) στη σχολική τάξη (STEAM μεθοδολογία). Για να το επιτύχει αυτό το έργο, θα χρησιμοποιήσει ως συνιστώσες της μεθοδολογίας του, σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους όπως η διερευνητική μάθηση και ο σχεδιασμός για την επίλυση προβλημάτων. Επίσης, θα παρουσιάσει στους εκπαιδευτικούς την έννοια της διαθεματικής μάθησης μέσα από μια προσέγγιση που παρουσιάζει τις Φυσικές Επιστήμες στη σχολική τάξη στο σύνολό τους και όχι απομονωμένες η μια από την άλλη. Τέλος, η πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας του έργου θα γίνει μέσα από 10 εκπαιδευτικές δραστηριότητες γύρω από το Διάστημα και την Αρκτική Έρευνα. Οι δυο αυτοί τομείς, είναι άκρως διαθεματικοί, ενθουσιάζουν τα παιδιά, και επομένως αποτελούν ιδανικές ευκαιρίες για την εισαγωγή των σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων μέσα στη σχολική τάξη σε συνδυασμό με την διδασκαλία του αναλυτικού προγράμματος.
1/9/2019 - 30/8/2022
Teacher+
Developing TeachersΆ Soft Skills to enhance their Professionalism and Educational Performance and support Organisational Wellbeing at School
1/9/2019 - 30/9/2020
DIMELI4AC
Το έργο στοχεύει να υποστηρίξει τα σχολεία στη δημιουργία ενός δικού τους σχεδίου δράσης για την ψηφιακή τεχνολογία με σκοπό να καταρτίσει εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων, στην αξιολόγηση της πληροφορίας που καθημερινά λαμβάνουν στοχεύοντας στον ψηφιακό εγγραμματισμό. Βασικοί στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι: - ενδυνάμωση των νέων, ώστε να γίνουν υπεύθυνοι παγκόσμιοι πολίτες για τον ψηφιοποιημένο κόσμο - απόκτηση δεξιοτήτων ψηφιακής παιδείας και μέσων ενημέρωσης για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και των κοινών αξιών - ενίσχυση των προφίλ των εκπαιδευτικών και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών διδασκαλίας
1/11/2018 - 30/4/2021
RETROSTEM - Fostering STEM through retrogaming consoles
Το RETROSTEM είναι έργο του προγράμματος ERASMUS+ και έχει ως απώτερο στόχο να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει εκπαιδευτικούς και μαθητές δημοτικού και γυμνασίου να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα διαμορφωμένες ρετρό κονσόλες παιχνιδιών για την αναβίωση του πρακτικού παιχνιδιού, την ενεργή εμπλοκή τους στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και λογισμικού για την προώθηση καινοτόμων μεθόδων μάθησης σε θεματικές Επιστημών-Τεχνολογίας-Μηχανικής-Μαθηματικών. Το ερευνητικό έργο αποσκοπεί ευρύτερα στο να ενισχύσει την δημιουργικότητα, τις ψηφιακές δεξιότητες και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων των μαθητών και να τους προετοιμάσει για τον ερχομό του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Τhings-ΙοΤ) μέσω μιας παιχνιδοκεντρικής εκπαιδευτικής προσέγγισης που συνδυάζει την πληροφορική, την ηλεκτρονική/ρομποτική, τις επιστήμες και τα μαθηματικά.
1/10/2018 - 30/9/2020
KROS: Knights for Road Safety
Σκοπός του έργου είναι να επιφέρει αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται προγράμματα και πρωτοβουλίες οδικής ασφάλειας στα σχολεία της Ευρώπης, ενισχύοντας το προφίλ των εκπαιδευτικών σε θέματα οδικής ασφάλειας. Επιπλέον, το έργο αποσκοπεί στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την επικύρωση ενός καινοτόμου προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς. Το KROS εισάγει τεχνολογίες αιχμής προκειμένου να συνοδεύσει τη διατήρηση πληροφοριών σχετικά με το θέμα της οδικής ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα χρησιμοποιήσει τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας, ώστε να εισαγάγει ελκυστικότητα στη διαδικασία μάθησης και, δεύτερον, να βελτιώσει την ποιότητα των καναλιών παροχής του περιεχομένου.
1/9/2018 - 31/8/2020
SNAC: School Networks Alert Citizens protection
Στόχος του SNAC είναι να μετατρέψει τα σχολεία στις χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου σε τοπικούς κόμβους εκπαίδευσης, καινοτομίας και πληροφόρησης σχετικά με τους σεισμούς και την πρόληψη των καταστροφών και να εμπλέξει τους μαθητές σε έργα πραγματικής ζωής που προτείνουν καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες, χρησιμοποιώντας δεξιότητες επίλυσης πραγματικών προβλημάτων, χειριζόμενοι και μελετώντας καταστάσεις και συμμετέχοντας σε ουσιαστικές και παρακινητικές δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας σχετικά με την πρόληψη και τον μετριασμό των σεισμικών καταστροφών.
1/9/2018 - 31/8/2020
EUREKA: European Engagement in Kids Achievement
The EUREKA Erasmus+ project will up skill teachers in early identification of the most able students and develop them to create a curriculum fit for purpose. Schools and other education institutions should be ready to create an atmosphere of acceptance, recognition and inspiration for the most able children from any background in any country. This includes knowledge and skills in early identification of the most able child, supporting the child through an appropriate curriculum and involving parents/family in the process of his/her education. The partnership is led by TITAN Partnership Ltd in the UK who lead on Most Able initiatives in a large area of Birmingham. Birmingham City University, a Higher Education establishment in the UK, has significant expertise in teacher development and course design and will contribute this to the EUREKA project, a gap in work in this field to date. Ellinogermaniki Agogi, a school in Greece with a large research and development unit, brings great research and creative skills to the partnership and will use this to help develop significant resources whilst GRETB, through two of its highest achieving secondary schools, will contribute expertise from a highly innovative setting in Ireland. The Eureka Project will develop 2 training courses which will be certified by institutions in the UK and the Czech Republic and these will be delivered to participants. These courses will be transferable to other organisations across Europe through availability on websites and through personal contact. They will be developed through a range of professionals including Higher Education Institutions and Educational Psychological Services who are at the forefront of delivery in their respective countries. They will have a multi-disciplinary focus as a consequence and will be developed through audit and analysis of best practice. The training will include modules on identification and interventions to enable Most Able students to fully realise their potential. Two manuals in addition will be developed by partners on these topics through the exchange of practice at transnational meetings. These manuals will be easy to use and will include case studies in a variety of formats.
1/12/2017 - 31/12/2019
DEMODRAM - Democracy through Drama
The Democracy through Drama Erasmus+ project aims to explore how we can use drama to create democratic spaces and classrooms that are sensitive to young peopleΆs voices and to discover how teachers across Europe might facilitate the conditions for this to occur. The project develops ideas and activities that can be implemented by teachers in their classrooms drawn from two relevant educational tools in the field: Drama in Education (DiE) and Mimesis in Education (MiE). We define Democratic Classrooms as spaces for creativity and imagination, where the childΆs experience is acknowledged, valued, nurtured, encouraged and developed. Democratic classrooms are free and safe spaces within the boundaries of a dramatic frame. Thus, drama is a holding environment to enable this and to facilitate collective decision-making by both young learners and teachers. Moving outside of the dramatic frame, then, allows both teacher and pupils to reflect upon the drama and examine the action. Drama in Education (DiE) is a pedagogical process that offers students the possibility of engaging actively with situations they study and examining them from different perspectives through roles and tasks. Importantly, Drama in Education relies on engaging participants in fiction – fiction that they are creating themselves – and this provides a form of protection, offering an educational, rather than a therapeutic perspective. Drama in Education in this sense creates a space for participants to understand the world in which they live. Mimesis in Education (MiE) builds upon a concept of theatrical training and uses it for pedagogical purposes. The concept of mimesis – transforming and recreating contents as poetry – is suitable for diverse educational contexts and practices. Mimesis and poetry are vectors for building a democratic coexistence, in which each member can truly express oneself and be understood in his/her expression by others.
1/11/2017 - 31/1/2020
IDiverSE: Islands Diversity for Science Education
To έργο ΅Islands Diversity for Science EducationΆ βοηθά τα παιδιά να εξερευνήσουν το φυσικό τους περιβάλλον, μέσα από δράσεις που ξεκινούν από το νερό, συνεχίζονται στη γη και ολοκληρώνονται στον ουρανό. Μέσα από μια καινοτόμα μεθοδολογία που βασίζεται στη Διαθεματική Μάθηση, τη Συνεργατική Διερεύνηση, την τοπική πολιτιστική κληρονομιά, την Εθνοεπιστήμη και την Προσωπική Γεωγραφία, οι μικροί εξερευνητές δημιουργούν τα δικά τους μονοπάτια της επιστήμης και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους. Τα παιδιά έχουν επίσης την ευκαιρία να συνεργαστούν με μαθητές από νησιά σε άλλες χώρες μέσα από μια διαδικτυακή πλατφόρμα, να μάθουν για τα άλλα νησιά, να ανακαλύψουν την ποικιλομορφία και τις ιδιαιτερότητές τους.
1/11/2017 - 30/4/2020
Scie-Citizens
The mission of Scie-Citizens Erasmus+ project is to advance citizen science through knowledge sharing, collaboration, capacity building, and advocacy. The project aims to encourage broad and meaningful participation in citizen science through promoting inclusive and collaborative partnerships and facilitating a community that shares practices, knowledge, and tools to bring recognition to the value and impact of citizen science. The project seeks to create an assessment tool for identifying smart practices using citizen science approaches and collect those practices in a method handbook. The handbook will be a tool-box for trainers, teacher and other facilitators to create innovative and tested instructions all over Europe and across all educational sectors. 70 good practice examples and 7 policy briefs will be published in a comprehensive project eBook. All methods will be documented, collected and published at the end of the project. In order to identify smart practices, the partnership will collect indicators and create an assessment tool. The tool and the method handbook will be open accessible and will be used by institutions from all education sectors in formal and non-formal learning. The project can be understood as a pre-assessment of the needs to create and test European curricula in citizenship building.
1/10/2017 - 30/9/2019
Artifex
Το ARTIFEX είναι έργο του προγράμματος ERASMUS+ και έχει ως σκοπό να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο για καινοτόμες πρακτικές μάθησης Επιστημών-Τεχνολογίας-Μηχανικής-Μαθηματικών σε σύγχρονους χώρους δημιουργίας και κατασκευών, γνωστοί και ως Fablabs και Makerspaces. Το έργο έχει ως επίκεντρο τους μαθητές και τη διαδικασία μάθησης μέσω επίλυσης προβλημάτων. Το πρόγραμμα επιδιώκει να προωθήσει παραδείγματα καλών πρακτικών τα οποία να μπορούν να ενσωματωθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και να αναπτύξει εκπαιδευτικές πρακτικές και προσεγγίσεις οι οποίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σε χώρους δημιουργίας και κατασκευών με χρήση νέων τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα τρισδιάστατη εκτύπωση αντικειμένων.
1/9/2017 - 31/8/2020
CASE
Το έργο CASE επικεντρώθηκε στα δημιουργικά στοιχεία της Επιστημονικής Εκπαίδευσης με βάση τη Διερεύνηση ως αναπόσπαστο μέρος ενός τέτοιου συστήματος, βασισμένο σε μια πληθώρα υφιστάμενων ευρωπαϊκών γνώσεων. Το CASE ανέπτυξε εκπαιδευτικό υλικό με στόχο την κατάρτιση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και την εφαρμογή μιας ευρέως διαδεδομένης εκπαιδευτικής προσέγγισης για τους εκπαιδευτικούς, διευκολύνοντας την πρόσληψη δημιουργικών πρακτικών της Επιστημονικής Εκπαίδευσης βάσει του διερευνητικού μοντέλου στα δημοτικά σχολεία. Επίσης, επικύρωσε και αξιολόγησε την προσέγγιση του έργου και διέδωσε τα αποτελέσματά του στην κοινότητα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το έργο CASE πραγματοποίησε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συνέδρια και εκπαιδευτικό υλικό που υποστήριξαν τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν τα πιλοτικά προγράμματα CASE και να γίνουν πρέσβεις του έργου στις χώρες τους.
1/9/2017 - 31/8/2020
Open School Doors
Το έργο στοχεύει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων να αποκτήσουν και να ενισχύσουν τέτοιες συμπεριφορές, δεξιότητες, γνώσεις και προσόντα που θα τους επιτρέψουν να εμπλέξουν αποτελεσματικά τους γονείς μεταναστών/ προσφύγων στα σχολεία και να αλληλεπιδρούν μαζί τους μέσω των τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης. Οι τεχνολογίες αυτές θα παρέχουν on-line δυνατότητες για: α. Δικτύωση μεταξύ σχολείων, εκπαιδευτικών και γονέων, β. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε: i. δεξιότητες αποτελεσματικής συνεργασίας με τους γονείς, ii. δεξιότητες χρήσης εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε μέσω αυτών να ενθαρρύνουν τους γονείς να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά με το σχολείο, γ. Πρόσβαση σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πηγές που υποστηρίζουν τη συνεργασία σχολείου-γονέων. Κατά τη διάρκεια του έργου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο κατάρτισης εκπαιδευτικών (διαθέσιμο στο http://openschooldoors.org) με στόχο τη σταθερή και μακρόπνοη εμπλοκή των γονέων μεταναστών/ προσφύγων μαθητών στη σχολική ζωή.
1/9/2017 - 30/8/2019
Pr.E.P.E.I
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού με καινοτόμες δράσεις, την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση της σχολικής κοινότητας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, σε μια συντονισμένη προσπάθεια να δυναμώσει και να ισχυροποιήσει δράσεις ενάντια στο φαινόμενο αυτό. Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη δημιουργία εκπαιδευτικής μεθοδολογίας στηριγμένης στα δικαιώματα των παιδιών και τις κοινωνικές αξίες, την παραγωγή εγχειριδίου για παρουσίαση δράσεων ενάντια στον εκφοβισμό, την παραγωγή ενός video και ενός video game, στηριγμένων στους γνωστούς ήρωες του Καραγκιόζη και διαδικτυακά Webinars για επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά. σε θέματα αντιμετώπισης του εκφοβισμού.
1/12/2016 - 30/8/2019
eCrisis: Europe in crisis
Το έργο eCrisis αναπτύσσει μία καινοτόμο λύση για τη διδασκαλία και μάθηση δεξιοτήτων κρίσιμων στον 21ο αιώνα, οι οποίες συνδέονται με τη διαχείριση συγκρούσεων, τη δημιουργική σκέψη και το διάλογο ανταλλαγής αντιτιθέμενων επιχειρημάτων. Σκοπός είναι τα παιδιά και οι έφηβοι της Ευρώπης να αναπτυχθούν ως υπεύθυνοι πολίτες και παραγωγοί δημιουργικών λύσεων για τα χωρίς προηγούμενο προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και οι σχολικές της κοινότητες στο πλαίσιο της πολυμέτωπης εξελισσόμενης κρίσης που βιώνουμε.
1/9/2016 - 31/8/2018
ICAROS - Interdisciplinary and Collaborative themAtic learRning of technOlogy and Science
Το project ICAROS είναι κοινοπραξία της Ελληνογερμανικής Αγωγής με σχολεία από 4 άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Σουηδία) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών από το κάθε σχολείο συνεργάζονται και κατασκευάζουν σύγχρονες πτητικές μηχανές ακριβείας (τετραελικόπτερα ή x-quadrotor drones) με σκοπό την ανάδειξη του ενδιαφέροντος και της γνώσης σχετικά με την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία, τις εφαρμογές και την επιχειρηματικότητα. Στον απογευματινό όμιλο λυκείου που διοργανώνουμε από την αρχή του σχολικού έτους μαθαίνουμε πώς επιτυγχάνεται η πτήση, πώς λειτουργεί μία πτητική μηχανή όπως ένα μη-επανδρωμένο εναέριο όχημα ή drone, από τι αποτελείται, σε τι εφαρμογές μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν εξοπλιστεί με κάμερες και αισθητήρες. Κάνουμε ανασκόπηση στην επιστημονική και στην τεχνολογική γνώση που κάνει δυνατή την κατασκευή και λειτουργία μίας τέτοιας πτητικής μηχανής. Βλέπουμε και κατανοούμε τα διάφορα τμήματα της σε λειτουργία. Τελικά κατασκευάζουμε το δικό μας τετραελικόπτερο ή drone, το ελέγχουμε και το βελτιώνουμε. Καθ¶ όλη την πορεία για να επιτύχουμε το σκοπό μας μαθαίνουμε βιωματικά και εντρυφούμε σε μεγάλο εύρος θεματικών από φυσική, μηχανική, τεχνολογία, πληροφορική, μαθηματικά/στατιστική.
1/9/2016 - 31/8/2018
PLATON - Promoting innovative Learning Approaches for the Teaching of Natural Sciences
PLATON aspires to provide teachers and school communities with a coherent teachersΆ training framework which will update their current teaching practices. More particularly, PLATON aims to offer an open and innovative training framework to teachers of primary and secondary education which will focus on promoting student-centred teaching approaches as well as a holistic interdisciplinary approach for teaching science in schools based on innovative teaching methods like the ΅Big Ideas of ScienceΆ while also fostering collaboration between teachers of different science disciplines.
1/9/2016 - 31/8/2018
ODL - Open Discovery of STEM Laboratories
ODL (Open Discovery of STEM Laboratories) equips European school teachers to use micro-MOOC (Massive Open Online Content) – an innovative approach for deploying STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) laboratories. By applying these to everyday teaching practices, ODL strengthens the profile of the teaching profession. The project will establish a MOOC platform comprising a collection of micro-MOOCs, learning scenarios, open education resources, and STEM laboratories, embed STEM micro-MOOCs in school curricula, and disseminate micro-MOOCs with STEM labs to a wide range of EU audiences.
1/11/2015 - 1/5/2018
Τα Σχολεία Μελετούν Τους Σεισμούς - Schools Study Earthquakes
Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών είναι επικεφαλής του έργου «Τα Σχολεία Μελετούν Τους Σεισμούς - Schools Study Earthquakes» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Το έργο επικεντρώνεται στη μελέτη ενός φυσικού φαινομένου με μεγάλες κοινωνικές επιπτώσεις και προτείνει την εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών που βασίζονται στη διερευνητική μέθοδο μάθησης. Ο στόχος αυτού του συνδυασμού είναι αφενός να αυξήσουν οι μαθητές το ενδιαφέρον τους για τις θετικές επιστήμες, για το πώς γενικά η έρευνα και επιστήμη διεξάγεται και πώς αυτή επηρεάζει την καθημερινή ζωή, και αφετέρου να ενημερωθούν διεξοδικά και να αποκτήσουν γνώση για τη σωστή αντιμετώπιση του φαινομένου του σεισμού. Βασικός στόχος του έργου επίσης είναι να παρέχει αυξημένες ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Για το σκοπό αυτό προσβλέπει στη δημιουργία δικτύου σχολείων εξοπλισμένα με σεισμογράφους που παρέχουν πραγματικά δεδομένα με τα οποία γίνεται καταγραφή, ανάλυση και μελέτη της σεισμικής δραστηριότητας από τους ίδιους τους μαθητές στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στο πρόγραμμα «Schools Study Earthquakes» συμμετέχει κοινοπραξία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από χώρες της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με σημαντική σεισμική δραστηριότητα, πιο συγκεκριμένα οι χώρες αυτές είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Τουρκία και Βουλγαρία. Μέχρι στιγμής, σε σχολικές μονάδες αυτών των χωρών έχουν εγκατασταθεί 18 εκπαιδευτικοί σεισμογράφοι (εκ των οποίων 10 στη χώρα μας) δημιουργώντας ένα σημαντικό δίκτυο καταγραφής της σεισμικής δραστηριότητας της περιοχής. Λόγω της ευρύτερης σπουδαιότητας των στόχων και των δράσεων του το έργο «Τα Σχολεία Μελετούν Τους Σεισμούς - Schools Study Earthquakes» έλαβε ιδιαίτερη διάκριση από την ελληνική πολιτεία και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
1/9/2015 - 31/8/2018
Managing Social Relations in Schools (@mindset)
Το έργο υποστηρίζει τη διαχείριση της διαφορετικότητας στο σχολικό περιβάλλον στοχεύοντας να προετοιμάσει τους μαθητές, ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες και ευσυνείδητοι επαγγελματίες. Σε αυτό το πλαίσιο χαρτογραφούνται οι βασικοί τύποι διαφορετικότητας και αφενός αναπτύσσονται τα κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης και αντιμετώπισης θεμάτων που προκύπτουν μέσα στην τάξη, αφετέρου καλλιεργείται η έννοια της διαφορετικότητας στους μαθητές και πώς υιοθετείται στις κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις. Στο τέλος του έργου θα αναπτυχθούν μια σειρά μαθημάτων για τη διαχείριση της διαφορετικότητας, εργαλεία για την καλλιέργεια του σεβασμού και της ανεκτικότητας και ένα εγχειρίδιο εφαρμογής, τα όποια θα είναι όλα διαθέσιμα και σε μια πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
1/10/2014 - 30/9/2016
Creativity in Early Years Science Education (CEYS)
Το έργο CEYS στοχεύει στην ανάπτυξη μιας αναπτυξιακής πορείας των εκπαιδευτικών και τα συνοδευτικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην ευρωπαϊκή επαγγελματική ανάπτυξη για την προώθηση της χρήσης των δημιουργικών προσεγγίσεων στην διδασκαλία των επιστημών στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση (μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών). Σκοπός του έργου είναι να επεκτείνει τα κύρια αποτελέσματα του έργου Creative Little Scientists (www.creative-little-scientists.eu), να σχεδιάσει ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, καθώς και να σχεδιάσει και να προτείνει συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Η προσέγγιση θα εμπλέξει κοινότητες εκπαιδευτικών και των επιμορφωτών σε μία επαναληπτική διαδικασία του σχεδιασμού και αξιολόγησης αυτών των υλικών διασφαλίζοντας ότι τα αποτελέσματα του είναι κατάλληλα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς. Στο έργο συμμετέχουν ακαδημαϊκοί και ερευνητές από 4 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία, Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο).
1/9/2014 - 31/8/2017
Schools: Future Labs
Το έργο µSchools: Future Labs' έχει ως στόχο την εφαρμογή μιας νέας διδακτικής προσέγγισης στην Ε' και ΣΤ' τάξη του Δημοτικού, η οποία συνδυάζει την εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών (Γερμανικά και Ισπανικά) και των Φυσικών Επιστημών και βασίζεται στη μεθοδολογία µContent and Language Integrated Learning – CLIL' (Συνδυασμένη Εκμάθηση Αντικειμένου και Γλώσσας). Το έργο θα προσφέρει μία καθαρή εικόνα των υπαρκτών και εφικτών πρακτικών, καθώς και των συνεπειών τους και σχετικών ευκαιριών και προκλήσεων. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, συντονίζεται από το Ινστιτούτο Goethe της Αθήνας και συμπεριλαμβάνει σχολεία στην Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Πολωνία. Με σκοπό να πραγματοποιήσει μία επιτυχώς ολιστική διδακτική προσέγγιση, το έργο θα προτείνει συστάσεις, αναλυτικό πρόγραμμα και υποδειγματικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε διαφορετικά Ευρωπαϊκά πλαίσια. Μέσω ενός λεπτομερούς συστήματος εφαρμογής και αξιολόγησης και με τη συμμετοχή ειδικών της διδακτικής και της έρευνας, αυτό το έργο διερευνά την επιτυχία μιας διδακτικής μεθοδολογίας από µτα κάτω προς τα πάνω' (bottom-up). Η πρόοδος του έργου µSchools: Future Labs' συνεχώς αξιολογείται, μέσω ετήσιων συναντήσεων των εταίρων, στις οποίες τίθενται νέοι στόχοι για το επόμενο σχολικό έτος.
1/9/2014 - 31/8/2017

 

 
Η Ελληνογερμανική Αγωγή
Βαθμίδες εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά τμήματα
Εργασίες μαθητών
Απόφοιτοι
Ερευνητική δραστηριότητα
Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
Εθνικά προγράμματα
Εκδόσεις
Ομιλίες-Παρουσιάσεις
Συνεργασίες-Δίκτυα
Συνέδρια
Ανθρώπινο δυναμικό
Εκδηλώσεις
Εκδοτική δραστηριότητα
Εγγραφές νέων μαθητών
Θέσεις εργασίας
 Ενημερωτικό υλικό
Παρακαλούμε εισάγετε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό.
το e-mail σας:
 Τα νέα μας
Βιβλία για τον ΟΕΔΒ
Τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα της Φυσικής Ε' και Στ' Δημοτικού και Γερμανικών για το Γυμνάσιο είναι έργο των καθηγητών της Ελληνογερμανικής Αγωγής.
συνέχεια
 
Εγκαταστάσεις
Τη σχολική χρονιά 2006-07 λειτούργησε στην Παλλήνη ένα υπερσύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών σχολικό συγκρότημα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
συνέχεια
 
Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας
Διεξαγωγή εξετάσεων
FIT 1 και FIT 2
του Ινστιτούτου Goethe στην Ελληνογερμανική Αγωγή.
συνέχεια