Αρχική σελίδα | Ερευνητική δραστηριότητα | Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
 

Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα

Horizon Europe

FAITH
Το έργο FAITH θα αναπτύξει και θα επικυρώσει ένα ανθρωποκεντρικό και αξιόπιστο οικοσύστημα στο οποίο οι πιθανές απειλές που σχετίζονται με την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) σε σημαντικούς κλάδους της καθημερινής ζωής όπως είναι η εκπαίδευση, οι δημόσιες συγκοινωνίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η δημόσια υγεία κ.α., θα μπορούν να αναγνωρισθούν και να αξιολογηθεί η επικινδυνότητα τους. Στη συνέχεια θα προτείνονται μεθοδολογίες και θα αναφέρονται δράσεις που μπορούν να λάβουν χώρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απειλές που προκύπτουν από τη χρήση της ΤΝ στους προαναφερθέντες κλάδους.
1/1/2024 - 31/12/2027
SUNRISE: Sustainable Interventions and Healthy Behaviours for Adolescent Primary Prevention of Cancer with Digital Tools
Το έργο SUNRISE συν-δημιουργεί και αξιολογεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα ψηφιακά ενισχυόμενων δεξιοτήτων ζωής για την πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου μέσω σταθερής αλλαγής στη συμπεριφορά υγείας των εφήβων, προσαρμοσμένο σε κοινωνικοοικονομικές, πολιτισμικές και περιβαλλοντικές διαφοροποιήσεις. Το SUNRISE συνδυάζει μια καθιερωμένη, τεκμηριωμένη ψηφιακή λύση για την πρόληψη του καπνίσματος με καινοτόμες παρεμβάσεις, όπως εκστρατείες στα κοινωνικά δίκτυα, εκπαίδευση σε θέματα διαφημιστικού αλφαβητισμού, εκπαιδευτικά παιχνίδια και πλατφόρμες κοινωνικής ρομποτικής. Το ψηφιακά εμπλουτισμένο πρόγραμμα και τα συστατικά του αναπτύσσονται μέσω συνδημιουργίας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των σχολείων ως ζωντανών εργαστηρίων, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, εφήβων, γονέων, ειδικών στον τομέα της δημόσιας υγείας και φορέων χάραξης πολιτικής.
1/1/2024 - 30/4/2028
Pro-Coast: PROactive approach for COmmunities to enAble Societal Transformation
Το όραμα του PRO-COAST είναι η ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών γενικότερα, ώστε να υποστηριχθεί η αποκατάσταση και η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και, ως εκ τούτου, η ενεργότερη συμμετοχή τους στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση. Για να επιτευχθεί αυτό, το PRO-COAST θα συγκεντρώσει και θα συνθέσει γνώσεις για να συμβάλει στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων από τους πολίτες και να βελτιώσει τη συν-συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων από τις κοινότητες, ενσωματώνοντας παράλληλα τις τοπικές γνώσεις στη χάραξη πολιτικής.
1/11/2023 - 31/10/2026
CLEVERFOOD
Το CLEVERFOOD θα διευκολύνει την κινητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και νέων, αγροτών, επιχειρηματιών, επενδυτών, ερευνητών, εκπαιδευτικών, και υπευθύνων χάραξης πολιτικής για τη μετατροπή του ευρωπαϊκού συστήματος τροφίμων σε ευθυγράμμιση με το Πλαίσιο Πολιτικής της ΕΕ για τα Τρόφιμα 2030, τη στρατηγική Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο, και τη Δέσμη μέτρων Fit for 55. Παρέχοντας στοχευμένη υποστήριξη σε τρέχοντα και αναδυόμενα έργα, συνεργασίες και δίκτυα, εφαρμόζοντας έναν πανευρωπαϊκό μηχανισμό με τη συμμετοχή πολλαπλών φορέων και δημόσιας δέσμευσης (για το Food 2030) και θέτοντας σε λειτουργία μια διασυνδεδεμένη πολυεπίπεδη δομή συνδεδεμένων Εργαστηρίων Πολιτικής και Ζωντανών Εργαστηρίων, το CLEVERFOOD θα ανοίξει τον δρόμο προς ένα σύστημα τροφίμων περισσότερο αναγεννητικό, ανθεκτικό και βασισμένο σε φυτικές πηγές.
1/1/2023 - 31/12/2026
OTTERS
Our vision is to demonstrate effective embedding of citizen science in initiatives seeking societal transformation for sustainable marine and freshwater ecosystems. OTTERS wishes to not only generate data but through citizen science also contribute to changing hearts, increasing care for marine and freshwater ecosystems and fostering a sense of agency, leading to the contribution of healthy ecosystems to human wellbeing.
1/1/2023 - 30/6/2025
STEAM Learning Ecologies (SLEs)
Το έργο STEAM Learning Ecologies (SLEs) αναπτύσσει μονοπάτια μάθησης στις φυσικές επιστήμες για όλους, σε ένα «συνεχές» μεταξύ τυπικών και άτυπων περιβαλλόντων μάθησης, που βασίζονται στην έννοια των τοπικών συμπράξεων με τη μορφή οικοσυστημάτων γνώσης: μέσα σε αυτά, όλοι οι σχετικοί φορείς (πάροχοι τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, κοινωνία των πολιτών) συναντώνται και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και κεντρικούς ρόλους για την προώθηση της μάθησης στις φυσικές επιστήμες για όλους.
1/1/2023 - 31/12/2025
NBS EduWORLD
Στόχος του έργου NBS EduWORLD είναι να διαμορφώσει μια κοινωνία που θα γνωρίζει και θα χρησιμοποιεί λύσεις εμπνευσμένες από τη φύση (NBS, Nature-Based Solutions) για να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικό -οικονομικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Επενδύοντας στην εκπαίδευση και διευκολύνοντας τις συνέργειες μεταξύ της σχολικής και τοπικής κοινότητας, επαγγελματιών του χώρου και ερευνητών, το έργο NBS EduWORLD θα δημιουργήσει τις συνθήκες για την πράσινη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Ένας από τους κύριους στόχους είναι η ενσωμάτωση των λύσεων που βασίζονται στη φύση στην εκπαιδευτική διαδικασία, ακολουθώντας μια συμμετοχική και ολιστική προσέγγιση που εμπλέκει τόσο το σχολείο όσο και την τοπική κοινότητα, μετατρέποντας με αυτό τον τρόπο τα σχολεία σε ζωντανά εργαστήρια δημιουργικής σκέψης και καινοτομίας και αναπτύσσοντας τις ‘πράσινες’ δεξιότητες των μαθητών.
1/9/2022 - 31/8/2025
Developing a STEAM Roadmap for Science Education in Horizon Europe (Road-STEAMer)
Το έργο Road-STEAMer αναπτύσσει έναν οδικό χάρτη για την εκπαίδευση STEAM στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζοντας». Πρόκειται για ένα σχέδιο δράσης που θα παρέχει καθοδήγηση στο βασικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία, σχετικά με τρόπους ενθάρρυνσης του ενδιαφέροντος για τις επιστήμες και την τεχνολογία (STEM) μέσω της χρήσης καλλιτεχνικών προσεγγίσεων, δημιουργικής σκέψης και εφαρμοσμένων τεχνών (το "Α" του "STEAM"). Με αυτό τον τρόπο θα επιτρέψει ολοκληρωμένες προσεγγίσεις επιστημονικής μάθησης και ισχυρότερες συνδέσεις μεταξύ της σχολικής εκπαίδευσης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της άτυπης και μη τυπικής μάθησης και του κόσμου των επιχειρήσεων.
1/9/2022 - 31/8/2025

 

 
Η Ελληνογερμανική Αγωγή
Βαθμίδες εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά τμήματα
Εργασίες μαθητών
Απόφοιτοι
Ερευνητική δραστηριότητα
Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
Εθνικά προγράμματα
Εκδόσεις
Ομιλίες-Παρουσιάσεις
Συνεργασίες-Δίκτυα
Συνέδρια
Ανθρώπινο δυναμικό
Εκδηλώσεις
Εκδοτική δραστηριότητα
Εγγραφές νέων μαθητών
Θέσεις εργασίας
 Ενημερωτικό υλικό
Παρακαλούμε εισάγετε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό.
το e-mail σας:
 Τα νέα μας
Βιβλία για τον ΟΕΔΒ
Τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα της Φυσικής Ε' και Στ' Δημοτικού και Γερμανικών για το Γυμνάσιο είναι έργο των καθηγητών της Ελληνογερμανικής Αγωγής.
συνέχεια
 
Εγκαταστάσεις
Τη σχολική χρονιά 2006-07 λειτούργησε στην Παλλήνη ένα υπερσύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών σχολικό συγκρότημα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
συνέχεια
 
Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας
Διεξαγωγή εξετάσεων
FIT 1 και FIT 2
του Ινστιτούτου Goethe στην Ελληνογερμανική Αγωγή.
συνέχεια