Αρχική σελίδα | Ερευνητική δραστηριότητα | Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
 

Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα

Horizon 2020

GreenScent – Smart Citizen Education for a Green Future
Το έργο GreenScent - Smart Citizen Education for a Green Future - έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει και να ενδυναμώσει τους πολίτες της Ευρώπης ώστε να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους απέναντι στο περιβάλλον και τις προκλήσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο παρέχει πρακτικές πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του Πλαισίου Δεξιοτήτων GreenSCENT σε εκπαιδευτικά προγράμματα, παραδείγματα υλοποίησης: για την ενσωμάτωση αυτών των δεξιοτήτων σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, την εργαλειοθήκη GreenSCENT: μια σειρά φυσικών, ψηφιακών και υβριδικών εκπαιδευτικών δράσεων, που επιτρέπουν την υλοποίηση πρακτικών και συνεργατικών πειραμάτων στην τάξη ή/και με τη συμμετοχή πολιτών.
1/1/2022 - 31/12/2024
Surrounded by Science (SbS)
Το έργο Surrounded by Science (SbS) αναπτύσσει και εφαρμόζει μια συστηματική μεθοδολογία αξιολόγησης για την ανάλυση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων άτυπης μάθησης στις φυσικές επιστήμες, στην Επιστημονική Επάρκεια (Science Proficiency) του ατόμου. Μέσω μιας σειράς μελετών πεδίου και της χρήσης καινοτόμων ερευνητικών εργαλείων, το έργο συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων άτυπης μάθησης μπορούν να συμπληρώσουν τα αποτελέσματα της τυπικής (σχολικής) εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο, οι οργανισμοί εκπαίδευσης στην επιστήμη βοηθούνται να σχεδιάσουν πιο αποτελεσματικές και στοχευμένες μαθησιακές δραστηριότητες και τίθενται οι βάσεις για την αποτελεσματική σύνδεση και συνέργεια άτυπης και τυπικής μάθησης στις φυσικές επιστήμες.
1/10/2021 - 30/9/2024
RAYUELA: Empowering and educating young people for the internet by playing
The RAYUELA project aims to empower and educate young people (children and teenagers primarily) in the benefits, risks and threats intrinsically linked to the use of the Internet by playing, thus preventing and mitigating cybercriminal behaviour. The internet has become an integral part of children and young peopleΆs lives. The increased time spent online is prompting questions about whether they are in control of their internet usage. RAYUELAΆs main goal is to understand the drivers and human factors affecting certain relevant ways of cyber criminality, as well as empower and educate young people on them. The project will develop and test a serious game as its main vehicle to educate young learners on cyber safety. RAYUELAΆs serious game will be a multiplatform and multi-language unity game with interactive storylines. It will offer an immersive experience to young players, educating them on the importance of keeping safe online and acting as an enabler and amplifier of the preliminary findings on potential victims and offenders, in order to extract quality data to feed RAYUELAΆs algorithms for detailed profiling and pattern identification. For more info, please visit https://www.rayuela-h2020.eu/.
1/10/2020 - 30/9/2023
Schools as Living Labs (SALL)
Το έργο Schools as Living Labs (SALL) προτείνει μια ευέλικτη μεθοδολογία Ζωντανού Εργαστηρίου ως τρόπο ανάπτυξης μαθητοκεντρικών δραστηριοτήτων στο Ανοικτό Σχολείο. Η μεθοδολογία έχει συνδιαμορφωθεί μέσω συστηματικής συνεργασίας με την κοινότητα των ενδιαφερομένων μερών, με βάση την υπάρχουσα γνώση και τις βέλτιστες πρακτικές. Έχει εφαρμοστεί σε πραγματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα σε περισσότερα από 400 σχολεία σε 10 χώρες και οι δραστηριότητες και ο αντίκτυπός τους έχουν μελετηθεί προσεκτικά. Οι εμπειρίες και τα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν έχουν προετοιμάσει το έδαφος για βιώσιμες δραστηριότητες Ανοικτής Εκπαίδευσης με βάση τη μέθοδο των Ζωντανών Εργαστηρίων στα σχολεία της Ευρώπης, μέσω ισχυρών δραστηριοτήτων δημιουργίας κοινότητας, διάδοσης και επικοινωνίας, καθώς και παρεμβάσεων με προσανατολισμό στην ανάπτυξη πολιτικών.
1/9/2020 - 31/8/2023
FoodSHIFT2030
FoodSHIFT2030
Το έργο FoodSHIFT2030 λαμβάνοντας υπόψη το Πλαίσιο της ΕΕ 2030 για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων, τη δέσμευση της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών εγκαινιάζει μία φιλόδοξη μετάβαση, με επίκεντρο τους πολίτες, από το υφιστάμενο ευρωπαϊκό επισιτιστικό σύστημα προς ένα κυκλικό μοντέλο µε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης προς λιγότερες ποσότητες κρέατος και μία διατροφή βασισμένη περισσότερο σε φυτικές πηγές.
1/1/2020 - 31/12/2023
REINFORCE
The REINFORCE project (Research Infrastructures FOR Citizens in Europe) aims to engage and support citizens to cooperate with researchers and actively contribute in the development of new knowledge for the needs of science and society. It is a Research & Innovation Project, supported by the European UnionΆs Horizon 2020 SWAFS “Science with and for Society” work programme. The project creates a series of cutting-edge citizen science projects on frontier Physics research, with citizen scientists making a genuine and valued contribution to managing the data avalanche. More than 100,000 citizens will be engaged in the research done in Large Research Infrastructures through a participatory design methodology that will take into account the special characteristics of different target groups, their barriers and constraints, their perceptions and biases and their attitudes and knowledge regarding science. They will use real and simulated data for analysis, simple affordable detectors and instrumentation to measure properties of objects such as cosmic rays, providing among others their contributions in large infrastructure site specific parameters such as environmental impacts and noise. Furthermore, through the use of open data as with dedicated training activities on their use and analysis, citizens will be able to perform their own inquiries, guided and supported by the REINFORCE experts.
1/12/2019 - 30/11/2022
5G-TOURS
Στόχος του 5G-TOURS είναι να φέρει το ευρωπαϊκό όραμα του 5G "5G που ενδυναμώνει τις κάθετες βιομηχανίες" πιο κοντά στην εμπορική ανάπτυξη με εξαιρετικά καινοτόμες περιπτώσεις χρήσης που περιλαμβάνουν διακλαδικές συνεργασίες. Το 5G-TOURS στοχεύει να επιδείξει την ικανότητα του 5G να υποστηρίζει πολλαπλές κάθετες περιπτώσεις χρήσης ταυτόχρονα στην ίδια υποδομή. Το όραμα του 5G-TOURS είναι να βελτιώσει τη ζωή στην πόλη για τους μαθητές, τους πολίτες και τους τουρίστες, καθιστώντας τη ζωή στην πόλη πιο ελκυστική και ασφαλέστερη για όλους.
1/6/2019 - 31/7/2022
FIT4FOOD2030
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με την έρευνα και καινοτομία FIT4FOOD2030, υποστηρίζει τον απαιτούμενο μετασχηματισμό της Έρευνας και Καινοτομίας όσον αφορά τα Συστήματα Τροφίμων και Διατροφής. Αυτός ο μετασχηματισμός χρειάζεται για την μελλοντική εξασφάλιση και πιστοποίηση των Συστημάτων Τροφίμων, ώστε αυτά να γίνουν βιώσιμα και ανθεκτικά και για να βρεθούν λύσεις για τις πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων της πείνας, του υποσιτισμού, της παχυσαρκίας, της κλιματικής αλλαγής, των περιορισμένων πόρων και της διαχείρισης των απορριμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό το έργο FIT4FOOD2030 έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας βιώσιμης πλατφόρμας για όλους τους φορείς (σπουδαστές, ερευνητές, επαγγελματίες και πολίτες), κινητοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων σε επίπεδο πόλεων, περιφερειών, χωρών αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Το έργο έχει θεσμοθετήσει 7 εργαστήρια σε επίπεδο πόλης (City Labs) σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο των City Labs εκπρόσωποι όλων των φορέων και κοινωνικών στρωμάτων θα κληθούν να έρθουν σε επαφή με σκοπό την κατανόηση του μετασχηματισμού, στον οποίο χρειάζεται να προχωρήσουν οι κοινότητές τους. Τα εργαστήρια αυτά θα τροφοδοτήσουν τη μετασχηματιστική αλλαγή και θα αναπτύξουν ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα καλύπτουν τις ανάγκες της κοινότητας και θα χτίζουν τις δεξιότητες των μαθητών, αλλά και πολιτών γενικότερα. Ο συντονιστής του FIT4FOOD2030 για την Ελλάδα είναι η Ελληνογερμανική Αγωγή.
1/11/2017 - 1/11/2020
Open Schools for Open Societies
Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Ανοιχτά Σχολεία σε Ανοιχτές Κοινωνίες - Οpen Schools for Open Societies (www.openschools.eu) μελετάει και ενθαρρύνει το σύγχρονο σχολείο προς την απόκτηση χαρακτηριστικών ενός ανοιχτού, καινοτόμου και δημοκρατικού «οικοσυστήματος», με ενεργή συμμετοχή, τόσο στην εκπαιδευτική, όσο και στην τοπική κοινότητα. Το σχολείο αυτό αξιοποιεί την εκπαιδευτική καινοτομία, τα εργαλεία της ανακαλυπτικής μάθησης, την τεχνολογία, τη διδασκαλία των φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών για τη μελέτη και ψηλάφηση τοπικών και παγκόσμιων ζητημάτων. Είναι το σχολείο που εντάσσει στην εκπαιδευτική διαδικασία ένα σχολικό κήπο, ένα κοντινό μουσείο, την τοπική οικονομία και τα προϊόντα της και πορεύεται ως ένας ισότιμος κοινωνικός εταίρος. Είναι, επίσης, ένα σχολείο που λειτουργεί ως θερμοκοιτίδα καινοτόμων ιδεών και πρότζεκτ τα οποία επινοούν και υλοποιούν μαθητές. Είναι επίσης ένας «φάρος» διάδοσης αυτών των ιδεών σε γειτονικά σχολεία, αλλά και σε πιο απομακρυσμένα (ακόμα και εκτός μιας χώρας), που όμως μοιράζονται την κοινή έγνοια για ζητήματα, όπως η μελέτη των φυσικών φαινομένων, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ποιότητα του νερού, η υπαίθρια εκπαίδευση. Στο έργο συμμετέχουν 21 φορείς (υπουργεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρίες, σχολεία) από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία.
1/4/2017 - 30/3/2020
iMuSciCA: Διαδραστικές και Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες βασισμένες στη Μουσική και την Επιστήμη
Το έργο iMuSciCA θα υποστηρίξει την βαθιά κατανόηση του ακαδημαϊκού περιεχομένου μαθημάτων STEM (Φυσική, Τεχνολογία, Μηχανολογία, Μαθηματικά) για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (12-16 ετών) μέσω της εμπλοκής τους σε μουσικές δραστηριότητες παράλληλα με την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς και των δεξιοτήτων τους στα πλαίσια της Βαθιάς Μάθησης. Στα πλαίσια της επίτευξης αυτού του στόχοι, το iMuSciCA εισαγάγει νέες μεθοδολογίες και καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες υποστηρίζουν μία ενεργή, βασισμένη στην ανακάλυψη, συνεργατική, εξατομικευμένη και πιο συναρπαστική μαθησιακή εμπειρία. Το iMuSciCA θα παραδώσει μία σειρά ψηφιακών εργαλείων και υποδομών τα οποία βρίσκονται μπροστά από τις τεχνολογίες της αγοράς και τα οποία θα εγκολπωθούν σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα. Αυτά συμπεριλαμβάνουν: ένα τρισδιάστατο περιβάλλον σχεδιασμού εξατομικευμένων ψηφιακών μουσικών οργάνων. προχωρημένες τεχνολογίες παραγωγής και επεξεργασίας μουσικής μέσω των οποίων ο χρήστης θα μπορεί να εφαρμόσει και να ερμηνεύσει αρχές Φυσικής και μαθηματικών. λειτουργία χειρονομίας και λειτουργία πολλαπλών λειτουργιών αλληλεπίδρασης με χρήση γραφίδας για συνδημιουργία και απόδοση μουσικής. Εκτύπωση 3D για την κατασκευή του απτού μουσικού οργάνου. Η πλατφόρμα θα συμπληρώνεται με μια σειρά εκπαιδευτικών σεναρίων τα οποία αξιοποιούν την ανακαλυπτική μέθοδο και την επίλυση προβλήματος, συνδυάζοντας διαθεματικά το STEM με την Τέχνη (STEAM: Επιστήμη-Τεχνολογία-Μηχανολογία-Τέχνη-Μαθηματικά) με στόχο την ένταξη καινοτόμων και συναρπαστικών μεθόδων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το iMuSciCA θα εφαρμοστεί πιλοτικά και θα αξιολογηθεί σε πραγματικές συνθήκες από σημαντικό αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών σε τρεις Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Ελλάδα και Γαλλία). Το έργο θα υλοποιηθεί σε στενή συνεργασία με ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς φορείς, συγκεντρώνοντας υπάρχουσες τεχνολογικές λύσεις και προωθώντας την καινοτόμα έρευνα στην παιδαγωγική STEAM και στην στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Η καινοτόμα προσέγγιση του iMuSciCA για την χρήση της μουσικής ώστε να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα και η βαθιά μάθηση στις θετικές επιστήμες αναμένεται να αποτελέσει σταθμό και να θέσει νέους ορίζοντες στην ένταξη του STEAM στα Ευρωπαϊκά σχολικά αναλυτικά προγράμματα.
1/1/2017 - 30/6/2019
Next-Lab – Next Generation Stakeholders and Next Level Ecosystem for collaborative science education with online labs
Next-Lab intends to change the educational landscape of science and technology education in Europe on a very large scale. The project offers a unique and extensive collection of interactive online (virtual and remote) laboratories that, through a process of mixing and re-use, can be straightforwardly and efficiently combined with dedicated support tools (learning apps) and multimedia material to truly form open, cloud-based, shareable educational resources with an embedded pedagogical structure. Next-Lab offers extensive opportunities for localisation and personalisation together with analytics facilities monitoring studentsΆ progress and achievements. Next-Lab is designed to rely on full co-creation with users in combination with rapid development and testing cycles. Next-Lab will cover secondary and primary education, to ensure an early positive attitude towards science and technology and the continuous availability of innovative learning material throughout students' school career. To guarantee long-term impact, Next-Lab also addresses the teachers of the future by its presence in pre-service teacher training programs throughout Europe.
1/1/2017 - 31/12/2019
Stories of Tomorrow - Students Visions on the Future of Space Exploration
Stories of Tomorrow was conceived as a project to a) present storytelling, that enjoys a very long tradition in human history, as a catalyst for the effective interaction between art and STEM disciplines which share similar values, similar themes and similar characteristics towards promoting students' Deeper Learning, b) present a new vision for teaching outlining strategies for how teachers' roles and conditions can support and enable deeper learning for students and c) to support and facilitate the aforementioned approaches with meaningful digital technologies, such as advanced interfaces, learning analytics, visualization dashboards and Augmented/Virtual reality applications. In the heart of this projects lies the vision for integrated curricula and deeper learning outcomes. The project will offer these innovations through a single environment, the STORIES Storytelling Platform which will be the place for students' artistic expression and scientific inquiry at the same time. The creations of the students (paintings, models, dioramas and constructions, 3D objects and landscapes, animations, science videos and science theatre plays) will be captured and integrated in the form of interactive ebooks. The STORIES technical team will design advanced interfaces in which students will be able to augment characters, buildings, greenhouses and different 3D geometrical structures on a tablet or their computer and inspect their work using a mobile device. The outcome of their work will be detected and tracked, and the video stream is augmented with an animated 3D version of the character or the artefact. The platform will be tested in real settings in Germany, Greece, Portugal, France, Finland and Japan, involving 60 teachers and 3000 students (5th and 6th grade). To achieve this, the proposed project is developing an innovative cooperation between creative industries and electronic publishing, educational research institutions in the field of STEM, schools and informal learning centres. The consortium includes 15 partners from Europe, USA, Japan and Australia.
1/1/2017 - 30/6/2019
BigO - Big data against childhood Obesity
Childhood and adolescent obesity is a major global and European public health problem. Currently, public actions are detached from local needs, mostly including indiscriminate blanket policies and single-element strategies, limiting their efficacy and effectiveness. The need for community-targeted actions has long been obvious, but the lack of monitoring and evaluation framework and the methodological inability to objectively quantify the local community characteristics, in a reasonable timeframe, has hindered that. Fortunately, technological achievements in mobile and wearable electronics and Big Data infrastructures allow the engagement of European citizens in the data collection process, allowing us to reshape policies at a regional, national and European level. In BigO, that will be facilitated through the development of a platform, allowing the quantification of behavioural community patterns through Big Data provided by wearables and eHealth- devices. During the project, BigO will reach out to more than 25.000 school and age-matched obese children and adolescents as sources for community data. Comprehensive models of the obesity prevalence dependence matrix will be created, allowing, for the first time the data-driven effectiveness predictions about specific policies on a community and the real-time monitoring of the population response, supported by powerful real-time data visualisations. In short, BigO will provide an innovative new suite, allowing the Public Health Authorities to evaluate their communities based on their obesity prevalence risk and to take local action, based on objective evidence.
1/12/2016 - 31/12/2020
ENVISAGE: Enhance Virtual Learning Spaces Using Applied Gaming in Education
Το έργο ENVISAGE αποσκοπεί στην ενίσχυση της μάθησης και διδασκαλίας με χρήση εικονικών εργαστηρίων, αξιοποιώντας τεχνογνωσία από την περιοχή της ανάλυσης χρήσης ψηφιακών παιγνιδιών (game analytics) για την ενίσχυση της ανάλυσης χρήσης πόρων ψηφιακής μάθησης (learning analytics) στις διαδικασίες σχεδιασμού και χρήσης εκπαιδευτικών εικονικών εργαστηρίων.
1/10/2016 - 30/9/2018
GAIA: Green Awareness in Action
Tο έργο GAIA αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας και στην προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στο σχολικό κτήριο. Με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (αισθητήρες, μετρητές, κτλ) συλλέγονται δεδομένα από το σχολικό κτήριο και το περιβάλλον του, τα οποία διατίθενται μέσω ειδικά σχεδιασμένων ψηφιακών εφαρμογών σε εκπαιδευτικούς και μαθητές για την υλοποίηση πρωτότυπων δραστηριοτήτων παιγνιώδους μάθησης.
1/2/2016 - 31/1/2019
ERC=ScienceSquared
The project aims to bring the excitement and curiosity emanating from the European Research Council¶s -funded research to the general public in a form of a set of attractive and intriguing activities and events. Over the course of the project, 6 selected scientific themes will be selected, the content of which will be conveyed to the public by means of live-science experience, debates, games, experiments, demonstrations and public events. the campaign will communicate the cutting-edge ERC-funded research projects and results to the public with the intention of capturing people¶s imagination and curiosity in the frontier research that is being conducted. Nonetheless, the general public is only one segment of a broad target audience the project targets. Students, researchers, business leaders and entrepreneurs, science journalists and EU & national policy makers all add to the vast audience of the ScienceSquared project. The project is lead by Science I Business.
1/10/2015 - 31/3/2019
Sparks
Sparks is an ambitious engagement project on the topic of technology shifts in health and medicine. Its aim is to raise awareness and communicate the concept of Responsible Research and Innovation (RRI) to Europeans in 29 countries. Sparks will organise an interactive touring exhibition and 230 innovative participatory activities such as science cafés, pop-up science shops, incubation activities and scenario workshops. Creative disruptions —in the form of artistic inputs and questioning— will help it to engage more stakeholders. The project will also have a learning and policy component. Data will be gathered from visitors of the exhibition in order to further build the capacity of science actors and policy makers to promote RRI and better understand society¶s vision, interests and readiness concerning RRI in health. It is estimated that over 1 million individuals could directly benefit from the project by visiting the exhibition and or/taking part in its participatory activities.
1/7/2015 - 30/6/2018
Space Awareness - Inspiring a new generation of space explorers
Το έργο EU Space Awareness (EUSPACE-AWE) σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τον ενθουσιασμό που δείχνουν τα παιδιά για τα μυστήρια του διαστήματος ώστε να τα ωθήσει να ασχοληθούν περισσότερο με τις επιστήμες και την τεχνολογία. Το έργο σκοπεύει να αυξήσει την έμφυτη περιέργεια παιδιών και εφήβων και να τους παρουσιάσει τι ευκαιρίες υπάρχουν για να εμπλακούν πιο ενεργά σε δράσεις που αφορούν την εξερεύνηση του διαστήματος. Ανάμεσα σε άλλες δράσεις, το έργο σκοπεύει να αναπτύξει και να διανείμει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό καθώς και να διεξάγει σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς. Το EUSPACE-AWE θα συνεργαστεί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και θα χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά κανάλια επικοινωνίας όπως ευρωπαϊκά δίκτυα εκπαιδευτικών ή μουσεία επιστημών ώστε να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς και σχολεία καθώς και στο ευρύτερο κοινό. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην αύξηση του ενδιαφέροντος για την εξερεύνηση του διαστήματος από κορίτσια, εθνικές μειονότητες καθώς και από παιδιά που κατοικούν σε μη προνομιούχες περιοχές.
1/3/2015 - 28/2/2018
ProsocialLearn: Παιγνιοποίηση της μάθησης θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς για την ένταξη των νέων και την επιτυχία τους στη μάθηση
Το έργο ProsocialLearn στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας αγοράς ψηφιακών παιγνιδιών, τα οποία βοηθούν τα παιδιά να αποκτούν δεξιότητες θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς, αναγκαίες για την ανάπτυξη σχέσεων, ομαδικότητας, εμπιστοσύνης και συναισθηματικής νοημοσύνης.
1/1/2015 - 31/12/2017

 

 
Η Ελληνογερμανική Αγωγή
Βαθμίδες εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά τμήματα
Εργασίες μαθητών
Απόφοιτοι
Ερευνητική δραστηριότητα
Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
Εθνικά προγράμματα
Εκδόσεις
Ομιλίες-Παρουσιάσεις
Συνεργασίες-Δίκτυα
Συνέδρια
Ανθρώπινο δυναμικό
Εκδηλώσεις
Εκδοτική δραστηριότητα
Εγγραφές νέων μαθητών
Θέσεις εργασίας
 Ενημερωτικό υλικό
Παρακαλούμε εισάγετε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό.
το e-mail σας:
 Τα νέα μας
Βιβλία για τον ΟΕΔΒ
Τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα της Φυσικής Ε' και Στ' Δημοτικού και Γερμανικών για το Γυμνάσιο είναι έργο των καθηγητών της Ελληνογερμανικής Αγωγής.
συνέχεια
 
Εγκαταστάσεις
Τη σχολική χρονιά 2006-07 λειτούργησε στην Παλλήνη ένα υπερσύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών σχολικό συγκρότημα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
συνέχεια
 
Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας
Διεξαγωγή εξετάσεων
FIT 1 και FIT 2
του Ινστιτούτου Goethe στην Ελληνογερμανική Αγωγή.
συνέχεια