Ο Διαγωνισμός
  Όροι συμμετοχής
  Σχετικά με το Διαγωνισμό
  Κάλυψη εξόδων
  Για την επιλογή πειράματος
  Αξιολόγηση
  Ημερομηνίες
  Δημόσια εκδήλωση
  Βραβευμένες εργασίες
  Φωτογραφικό υλικό
  Επικοινωνία

Οι 20 επιλεγμένες εργασίες

Ο Διαγωνισμός Χημείας στα
Χημικά Χρονικά

Διεθνές Έτος Χημείας (IYC 2011)
Copyright 2010 - 2011
Σχεδίαση:
Ελληνογερμανινκή Αγωγή
 

Ο διαγωνισμός υποστηρίζεται από το έργο PATHWAY, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιστήμη και Κοινωνία».