Ο Διαγωνισμός
  Όροι συμμετοχής
  Σχετικά με το Διαγωνισμό
  Κάλυψη εξόδων
  Για την επιλογή πειράματος
  Αξιολόγηση   
  Ημερομηνίες
  Δημόσια εκδήλωση
  Βραβευμένες εργασίες
  Φωτογραφικό υλικό
  Επικοινωνία

Οι 20 επιλεγμένες εργασίες

Ο Διαγωνισμός Χημείας στα
Χημικά Χρονικά

Διεθνές Έτος Χημείας (IYC 2011)
Copyright 2010 - 2011
Σχεδίαση:
Ελληνογερμανινκή Αγωγή
 

Αξιολόγηση

Οι συμμετοχές στο διαγωνισμό θα αξιολογηθούν από επιστημονική επιτροπή, που θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς, ερευνητές, παιδαγωγούς, μέλη της συγγραφικής ομάδας.

Κριτήρια επιλογής θα αποτελέσουν:

1) η επίτευξη των προτεινόμενων μαθησιακών στόχων.

2) η λειτουργικότητα της πειραματικής διάταξης.

3) η πρωτοτυπία της προτεινόμενης δραστηριότητας

4) η αξιοποίηση απλών και καθημερινών μέσων και υλικών.

5) η δυνατότητα επανάληψης της δραστηριότητας με επιτυχία και ασφάλεια      και από άλλους μαθητές σε άλλα σχολεία.

6) η τελική παρουσίαση των εργασιών στους κριτές.

Ο διαγωνισμός υποστηρίζεται από το έργο PATHWAY, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιστήμη και Κοινωνία».